INFORMACE K OBNOVENÍ ŘÁDNÉ VÝUKY ŽÁKŮ ZUŠ NĚMČICE NAD HANOU

 

PRO DOKUMENT PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI KLIKNETĚ ZDE.

Na základě Pokynu MŠMT obnovuje ZUŠ Němčice nad Hanou řádnou výuku žáku a to ke dni 11. 5. 2020 podle dále uvedených pokynů.

 

Obecná ustanovení

1.      Obecná ustanovení platí pro všechny žáky a zaměstnance.

2.      Výuka bude probíhat od uvedeného data ve všech předmětech a oborech (vyjma předmětů uvedených níže) pouze za podmínek stanovených Pokynem MŠMT. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a učitelů je na prvním místě. Vyučující učitele tomu musí přizpůsobit organizaci výuky. Zvláštní zřetel je potřeba dodržet zejména při skupinové a kolektivní výuce.

3.      Účast žáků v hodinách a předmětech je dobrovolná tzn., že žák (zákonný zástupce) si zvolí způsob výuky buď řádný, nebo zůstane u distančního vzdělávání. Oba způsoby jsou považovány za plnohodnotný způsob výuky, a tak na ně bude nahlíženo i pro potřeby, které z této skutečnosti plynou. V případě, že žák (zákonný zástupce) nebude reagovat na výzvu školy, ani vyučujícího má se za to, že bude pokračovat v distančním způsobu výuky. 

4.      Výuka v nepovinných předmětech – filmařina a předmětu PC grafika nebude obnovena do konce školního roku.      

5.      Podmínkou účastí žáka ve vyučování je doručení čestného prohlášení, jehož formulář odešle škola všem zákonným zástupcům. V případě, že žák (zákonný zástupce) prohlášení neodevzdá, nebude žák do třídy vpuštěn. Rodiče budou vyučujícím o této skutečnosti bezodkladně informování. Žák bude čekat do konce hodiny mimo prostory učebny izolován od ostatních žáků. Učitel v tomto případě vyučuje distančním způsobem. Žák se nebude moci účastnit výuky do doby, než ukáže prohlášení. Učitel si vytvoří kopii prohlášení, kterou uschová. 

6.      V době vyučování a při možném pohybu žáků v budově nebude povolen do budov vstup cizích osob, tj. ani rodičů. 

7.      Činnost školy na pobočkách v oblasti bezpečnosti a organizace výuky se řídí pokyny ředitelů základních škol.

 

Hudební obor.

A.      Individuální a skupinová výuka ( 1 – 3 žáci v hodině).

-          Vstup do budovy, pohyb mimo prostory učebny a v učebně se řídí Pokyny MŠMT.

B.      Pěvecký sbor, komorní a souborová hra, čtyřruční hra a orchestrální hra

-          Z organizačních důvodu a zejména z důvodu bezpečnosti při tzv. „promíchávání“ žáků tato výuka nebude probíhat!

C.      Hudební nauka

-          Výuka hudební nauky bude i nadále probíhat distančním způsobem.

-          Žákům budou umožněny konzultace po osobní domluvě s učitelem hudební nauky.

   

Nehudební obory (taneční, výtvarný, literárně-dramatický)

-          Výuka LDO a TO bude obnovená od 18. 5. 2020.

-          Výuka výtvarného oboru pokračuje distančním způsobem a to až do 1. 6. 2020. Prezenční výuka dle rozvrhu hodin bude obnovena od 2. 6.2020

-          Vstup do budovy, pohyb mimo prostory sálu a pohyb v šatnách se řídí Pokyny MŠMT.

-          Učitel na základě průzkumu účastí žáků ve vyučování vyhodnotí bezpečnostní pravidla vyplývající z Pokynu MŠMT a sdělí organizaci a způsob výuky vedení školy.

-          Vyučující může v rámci organizace výuky a s přihlédnutím k bezpečnostním opatření přehodnotit předmětovou skladbu, popř. může jinak upravit vyučované předměty. Přijatá opatření sdělí vedení školy.

 

Úplata za vzdělávání (školné)

Dle výkladu MŠMT na slevu na školném, po dobu trvání nouzového stavu, není právní nárok.

V souladu s § 123, odst. 4  Školského zákona, poskytne škola 50 % slevu na školném a to za období od 11. 3. do 10. 5. 2020 ( tj. 2 měsíce)  každému žákovi (zákonnému zástupci), který o to požádá.  Formulář žádosti bude umístěn na webových stránkách školy. Žádost je možné podat od 20. 5. do 22. 6. 2020. 

 

Dne 6. 5. 2020                                                                       Ladislav Gazdag, ředitel školy