Historie a současnost

ZUŠ Němčice nad Hanou prošla několika vývojovými obdobími, ve kterých se pouze v malé míře měnil region její působnosti a umělecká profilace. V průběhu její historie je dominantním prvkem činnost dechového orchestru mladých a komorního smyčcového souboru Musica. V oblasti kulturně-společenské měla a má škola nezastupitelné místo v kulturním životě jednotlivých obcí a celého regionu. Lidová škola umění Němčice nad Hanou byla založena 1. září 1969. Její vznik navázal na dlouholeté muzikantské tradice regionu. Prvopočátky hudebního školství se odvíjely od zřízení hudební školy v Kojetíně v roce 1949. V roce 1953 byla zřízena v Němčicích nad Hanou pobočka kojetínské hudební školy. Po reorganizaci územního členění v roce 1960 se stala pobočkou prostějovské LŠU. První desetiletí své existence dokazovala svojí smysluplnost zejména koncertní činností souborů školy, ve kterých působili vedle svých žáků i učitelé. Kromě kmenové školy v Němčicích nad Hanou vyvíjela svoje aktivity na pobočkách v Brodku u Prostějova, Klenovicích, Dobromilicích a později i v Nezamyslicích. Koncem 70-tých let měla škola již 440 žáků v hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru.

Počátkem 80.–tých let byl v Nezamyslicích založen malý taneční orchestr, který vytvořil základnu pro vznik velkého dechového orchestru. Po několika letech své činnosti byl rozšířen a s novým dirigentem začal působit v Němčicích nad Hanou. Spolu s houslovým souborem školy, doprovázejícím folklorní soubor Hrušováček, vyvíjel největší regionální aktivity. Koncem 80-tých let vzniká další významný soubor školy – smyčcový komorní soubor Musica. Na škole působí 12 souborů a žáci dosahují velmi dobrých výsledků na soutěžích LŠU (3. místo v ústředním kole). V roce 1988 byla zahájena celková rekonstrukce budovy LŠU v Němčicích n.H.

Počátek 90.–tých let byl provázen změnami v zařazení hudebních škol. LŠU se přejmenovaly na základní umělecké školy a byly zařazeny do základního školství. V tomto období nabyla škola právní subjektivity, nového zřizovatele Město Němčice nad Hanou a taktéž proběhly změny v její územní působnosti. Stavy žáků se postupně zvyšovaly a v roce 1993 školu navštěvovalo více než 400 žáků a to ve všech oborech. Druhá polovina 90-tých let je charakteristická výrazným vzestupem činnosti školy a to zejména v oblasti kulturních aktivit. Dechový orchestr mladých rozšířil svojí koncertní činnost i na zahraničí, vydává svoje profilové CD ve školním nahrávacím studiu, jsou pořádané výchovné koncerty pro žáky základních škol, tvoří se komponované projekty hudebního a nehudebních oborů, je založeno taneční divadlo Doteky a taneční skupina RUT, vzniká tradice letních hudebních táborů a adventních koncertů, je založen multižánrový festival Svátek hudby. Škola má více než 500 žáků, z toho 400 v hudebním oboru.

V následujícím období (2000 – 2012) se rozvíjí a rozšiřuje mezioborová spolupráce, jejímž vyvrcholením je samostatný hudebně-taneční projekt Popelka Nazaretská, kterého se zúčastní více než 100 žáků. Taneční divadlo Doteky a taneční skupina RUT získávají ocenění na celostátní úrovni a Dechový orchestr mladých na mezinárodních soutěžích. Rozvíjí se činnost literárně-dramatického oboru a výtvarný obor dosahuje nebývalého rozmachu a prvních výrazných ocenění. Nové možnosti přináší i členství v EU. Jsou organizovány mezinárodní projekty, které jsou pro žáky možností poznávání národních kultur evropských zemí, a ve kterých mají členové školních orchestrů nezastupitelné místo. Vyvrcholením kvalitativního rozvoje činnosti školy jsou i úspěchy jednotlivců v ústředních kolech soutěží ZUŠ. V uvedeném období je kladen důraz na rozvoj a činnost souborů na jednotlivých pobočkách a jejích prezentace a to jak v místě působení, tak i v rámci celoškolních a regionálních festivalů.

O škole

Základní umělecká škola Němčice nad Hanou poskytuje základy uměleckého vzdělání v hudebním, tanečním, literárně-dramatickém a výtvarném oboru. Celková cílová kapacita školy je 701 žáků, z toho 186 v nehudebních oborech. Cílová kapacita školy je zpravidla naplňována. Další místa poskytování vzdělávání (dále jen pobočky) jsou v obcích Bedihošť, Brodek u Prostějova, Klenovice na Hané, Nezamyslice, Otaslavice, Pivín, Tištín, Vřesovice. Pobočky jsou umístěny zpravidla v budovách základních či mateřských škol, kromě obcí Nezamyslice a Němčice, a to na základě nájemních smluv.  Všechny obce vytváří dostatečné podmínky pro činnost poboček, zajišťují provoz budov a hradí podstatnou část nákladů spojených s vybavením pronajatých prostor. Organizace a způsob výuky probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon a vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání v platném znění.