OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE TANEČNÍHO OBORU

Taneční obor

Charakteristika oboru

Taneční výchova kultivuje nejen přirozený tělesný pohyb dětí, ale vytváří vztah mezi tělem, myšlením a emocemi, čímž formuje dětskou osobnost ve své celistvosti. Probouzí smysl pro krásu, uvolňuje a rozvíjí tvořivou sílu v člověku, pomáhá utvářet vzájemné vztahy. Prostřednictvím základních tanečních technik s přihlédnutím k vrozeným tělesným dispozicím žáka jsou v tanečním oboru rozvíjeny pohybové dovednosti žáka se zřetelem k jeho budoucímu uplatnění v amatérských souborech a v povoláních, pro něž je kultura pohybu a tance potřebným a vítaným předpokladem.

Výuka se člení na přípravné studium(žáci od 5 let), I. (žáci od 7 let) a II. stupeň základního studia a studium pro dospělé. Hlavním vyučovacím předmětem na I. stupni je komplexní taneční průprava a soudobý scénický tanec. Na II. stupni a rovněž v rámci studia pro dospělé je hlavním předmětem komplexní taneční průprava a lidový tanec se zaměřením na židovský folklór. Důraz je kladen na taneční praxi, tzn. prezentaci choreografií na tanečních přehlídkách a veřejných vystoupeních v rámci regionu. Žák ukončí každý ročník veřejným tanečním vystoupením (postupová zkouška), studium I. a II. stupně ukončí veřejným absolventským vystoupením.